Dec18

Christmas Concert

Tsuyoshi Yamamoto (dr), Yuta Tanaka (ba), Junichiro Mataga (key)