Apr12

Gaku Yamaguchi Band (Japan)

Ikebukuro Hot Pepper, Ikebukuro, Tokyo

Gaku Yamaguchi (dr), Junichiro Mataga (pf), Tetsuro Morita (ba)